សម្រាប់ស្រ្ដី

H-01       ផាត់មុខ ................................................................................$ 10

H-02     ច្នៃម៉ូតសក់សម្រាប់ចូលរួមពិធីផ្សេងៗ  .......................................$ 10

H-03       កក់សក់ និងអប់សក់ (ផលិតផលថៃ) .........................................$ 6

H-04         កក់សក់ និងអប់សក់ (ផលិតផលអ៊ីតាលី)..................................$ 9

H-05       ផ្លុំសក់ និងធ្វើម៉ូតសក់ ........................................ ........................$ 6

H-06        កក់សក់ និងអប់សក់+ ផ្លុំសក់ធ្វើម៉ូតសក់(ផលិតផលថៃ)  ..................................$ 10

H-07       កក់សក់ និងអប់សក់+ ផ្លុំសក់ធ្វើម៉ូតសក់ ( ផលិតផលអ៊ីតាលី) ................... .......$ 13

H-08       កាត់សក់ស្រ្ដី ...........................................................................................................$ 10

H-09       កាត់សក់ស្រ្ដី + ធ្វើស្ដាយល៍ផ្លុំ ................................................................................$ 12

H-10       កាត់សក់ស្រ្ដី + កក់សក់ & អប់សក់ ( ផលិតផលថៃ ) ............................. .............$ 15

H-11       កាត់សក់ស្រ្ដី + កក់សក់ & អប់សក់ (ផលិតផលអ៊ីតាលី ) .....................................$ 18

H-12       កាត់សក់ស្រ្ដី + កក់សក់ & អប់សក់ + ផ្លុំសក់ស្ងួត & ធ្វើម៉ូត ( ផលិតផលថៃ ) .......................$ 20

H-13      កាត់សក់ស្រ្ដី + កក់សក់ & អប់សក់ + ផ្លុំសក់ស្ងួត & ធ្វើម៉ូត ( ផលិតផលអ៊ីតាលី ) .................$ 23

H-14       លាបពណ៌សក់ខ្មៅសព្វសម្រាប់ស្រ្ដី (ផលិតផលអ៊ីតាលី )..................................................... $ 35

H-15       លាបពណ៌សក់ខ្មៅត្រឹមគល់សម្រាប់ស្រ្ដី( ផលិតផលអ៊ីតាលី )...............................................$ 18

H-16       លាបពណ៌សក់សព្វទាំងអស់ (ផលិតផលអ៊ីតាលី ) ...........................................................$ 35-50

H-17       ហាយឡាយសក់សម្រាប់ស្រ្ដី  (ផលិតផលអ៊ីតាលី) ..........................................................$ 25-30

H-18       លាបពណ៌សក់សម្រាប់ស្រ្ដីសព្វ (ទឹកថ្នាំខ្លួនឯង).....................................................................$ 20

H-19       លាបថ្នាំគល់សក់សម្រាប់ស្រ្ដី (ទឹកថ្នាំខ្លួនឯង)..........................................................................$15

H-20     អ៊ុតសក់រួញសម្រាប់ស្រ្ដី ( ផលិតផលអ៊ីតាលី ) ..........................................................................$ 40

H-21       ព្យាបាលសក់ដោយការអប់សម្រាប់ស្រ្ដី ( ផលិតផលអ៊ីតាលី ) ................................................$ 20

 

 

 

 

For more information

015 234 589(Eng)

086 683 234(Kh) 


Open everyday: 9am - 7pm