វះកាត់បំបាត់ភាពចាស់ត្រង់ត្របកភ្នែក

បន្តឹងឬ លើកចិញ្ចើម​៖

កែសម្រួលចិញ្ចើម តាមរយៈការវិភាគរូបរាងភ្នែក ​និង​ចិញ្ចើម​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យវា​មានលក្ខណៈ​ស្រស់ស្អាត​។​ កម្ចាត់​ស្បែក​យារ​ធ្លាក់ នៅលើ​ត្របកភ្នែក តាមរយៈ​ការវះកាត់ នៅខាងក្រោម​ចិញ្ចើម។ ​ការវះ​កាត់នេះ​ នឹង​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ស្បែក​យារធ្លាក់ ​នៅក្រោមចិញ្ចើម​។ 

វិធីសាស្រ្ដវះកាត់

   បន្តឹង ឬលើកចិញ្ចើមផ្នែកខាងលើ

បន្តឹងស្បែក និង​សាច់ដុំ ដែលលើស  ឬយារធ្លាក់ ដោយ​បន្ដឹងឡើងវិញ តាមរយៈការវះកាត់ នៅលើចិញ្ចើម។ ប្រសិន​បើប្រវែងពីភ្នែកមកចិញ្ចើម​របស់អ្នកខ្លី។​

បន្តឹង ឬលើកចិញ្ចើមផ្នែកខាងក្រោម

បន្តឹងស្បែក និង​សាច់ដុំ ដែលលើស ឬយារធ្លាក់ ដោយ​បន្តឹងឡើង​វិញ​តាម​រយៈ​ការវះ​កាត់​នៅ​ខាង​ក្រោម​ចិញ្ចើម។ ប្រសិន​បើ​ប្រវែង​ពីភ្នែក​មក​ចិញ្ចើម​របស់អ្នក​ វែង។​

Surgical Facial Procedure

Double Eyelid Surgery


Create double eyelid crease by incision and remove tissues such as skin, fat, and muscle.Incision method is permanent and possible...

Anti-Aging Eyelid Surgery


Customized brow lift by analyzing eye an brow shape to make maximized effect. Removing sagging skin on the eyelid by incision...

Rhinoplasty


Bridgeplasty: designed just right for your face: natural and high ideal height in balance with the tip.Tip Plasty: Base of the...

 

For more information

015 234 589(Eng)

086 683 234(Kh) 


Open everyday: 9am - 7pm