ប្រឆាំងនឹងភាពចាស់នៅលើផ្ទៃមុខដោយចាក់ Botox

ការព្យាបាល​សម្ផស្សដោយ​ BOTOX ​ត្រូវ​បាន​បង្កើតឡើង​ ដើម្បី​ប្រឆាំង​នឹងភាព​ជ្រីវជ្រួញ​ ដោយ​មិនចាំ​បាច់វះកាត់។​ ការ​ព្យាបាល​សម្ផស្សដោយ​ BOTOX ​អាច​លុបបំបាត់​ស្នាមជ្រួញ​ នៅកន្ទុយភ្នែក​ ស្នាមជ្រួញ​ នៅលើថ្ងាស​ និង​ស្នាម​ជ្រួញ​ផ្សេងៗ ​ដែល​បណ្តាល​មក​ពីចលនា​សាច់ដុំ ​នៅលើមុខ ​ជាពិសេស ​នៅពេលសើច។​

ធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ស្រស់ស្អាតជាងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន!!

 
ប្រឆាំងនឹងភាពចាស់រហ័សទាន់ចិត្ដ និងងាយស្រួល ដោយមិនវះកាត់!!
១) ចាក់ Botox នៅត្រង់ថ្ងាស
២) ចាក់ Botox នៅចន្លោះចិញ្ចើម
៣) ចាក់ Botox កែទម្រង់មុខឱ្យទៅជាអក្សរ V
៤) ចាក់ Botox នៅកន្ទុយភ្នែក
 
 
 

ចាក់ Botox នៅត្រង់ថ្ងាស

ចាក់ Botox នៅចន្លោះចិញ្ចើម

ចាក់ Botox កែទម្រង់មុខឱ្យទៅជាអក្សរ V

ចាក់ Botox នៅកន្ទុយភ្នែក

វិធីព្យាបាលមុខដោយមិនបាច់វះកាត់

Skin Rejuvenation By ATP-38


Discover yourself the effectiveness of Proton Energy used together with the Best Techonology. ATP-38 is a device made in Switzerland based...

Skin Rejuvenation & Treatment by Revlite Laser


The laser promotes collagen growth underneath the skin.The Revlite treament is new age technology that corrects...

Reverse Facial Aging by Restylane filler


Restylane is designed to smooth wrinkles, sculpt lips and shape facial contours, providing volume and fullness to the...

Anti-Facial Aging by Botox Cosmetic


BOTOX Cosmetic has revolutionized non-surgical anti-wrinkle treatments.BOTOX Cosmetic can...

Laser Skin Treatment for Youthful Appearance by Picosure


Impressive result without the typical downtime, great results for the treatment of acne...

Professional Meso-Therapy Injection – Hyaluronic Acid


Mesotherapy is a medical specialty that involves injecting microscopc quantities of natural extracts...

Tattoo Removal Without Scars By Picosure


You can remove dislike tattoo without scar remain.No painful, no redness as the old laser technology.

 

 

Skin Care


Gold Message:  Help your skin healthy, anti-aging, reduce the wrinkles

 

 

For more information

015 234 589(Eng)

086 683 234(Kh) 


Open everyday: 9am - 7pm