ការវះកាត់កែច្រមុះ

ក. ការវះកាត់កែខ្ទង់ច្រមុះ(Bridge Plasty)

ការវះកាត់កែខ្ទង់ច្រមុះ (Bridge Plasty) ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងពិសេសដើម្បីឲ្យសមទៅនឹងទម្រង់មុខរបស់អ្នក​តាម​បែបធម្មជាតិ និងមានកម្ពស់សមជាមួយនឹងចុងច្រមុះ។ 

  • ស្តង់ដាស្រស់ស្អាតសម្រាប់ច្រមុះ

តើនរណា ដែលស័ក្ដិសមនឹងទទួលការវះកាត់ខ្ទង់ច្រមុះនេះ?

  • ខ្ទង់ច្រមុះទាប និងរាបស្មើ
  • ចម្ងាយនៃចន្លោះភ្នែកទាំងពីរវែងពេក
  • មាត់មើលទៅដូចជាលយឆ្ងាយពេក ដោយសារតែខ្ទង់ច្រមុះទាបពេក
  • ទម្រង់មុខជារួមមើលទៅស្ទើរ


 

ខ. វះកាត់កែចុងច្រមុះ(Tip Plasty)

ផ្អែកលើច្រមុះ ដែលត្រូវពង្រីករួមជាមួយទំហំចុងច្រមុះ។ កំណត់ទម្រង់ច្រមុះឲ្យសមជាមួយនឹងមុខ។ ចុង​ច្រមុះ​​ សមនឹងខ្ពង់ច្រមុះដូចធម្មជាតិ។

តើនរណា ដែលសមទទួលការវះកាត់កែចុងច្រមុះនេះ?

  • ចុងច្រមុះរីក ឬធំ
  • ចុងច្រមុះលយចេញ ឬមិនស៊ីជាមួយនឹងខ្ទង់ច្រមុះ
  • ចុងច្រមុះខ្លីពេក
  • ចុងច្រមុះវែងពេក នាំឲ្យច្រមុះទាំងមូលមិនស៊ីគ្នា
  • ចង់បានទម្រង់ច្រមុះថ្មីឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយខ្ទង់ច្រមុះ

                                                   មុនការវះកាត់                      ក្រោយការវះកាត់

វិធីព្យាបាលមុខ ដោយវះកាត់

Double Eyelid Surgery


Create double eyelid crease by incision and remove tissues such as skin, fat, and muscle.Incision method is permanent and possible...

Anti-Aging Eyelid Surgery


Customized brow lift by analyzing eye an brow shape to make maximized effect. Removing sagging skin on the eyelid by incision...

Rhinoplasty


Bridgeplasty: designed just right for your face: natural and high ideal height in balance with the tip.Tip Plasty: Base of the...

 

For more information

015 234 589(Eng)

086 683 234(Kh) 


Open everyday: 9am - 7pm